Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

Jan Renner

Významný regionální muzejní pracovník, historik a archivář.

Narodil se 15. května 1869 v Lašovicích. V letech 1883 – 1890 navštěvoval reálné gymnázium v Rakovníku. Renner pocházel z velmi skromných poměrů, ve studiu však vynikal. Také měl výborné učitele - češtinu a němčinu ho v prvním ročníku učil Zikmund Winter, na matematiku a fyziku měl geologa Jana Kuštu, na zeměpis a dějepis Jindřicha Böhma. Po absolvování reálky složil učitelské zkoušky a začal vyučovat na venkovských školách. Později odešel do Rakovníka, kde působil jako odborný učitel a pak i ředitel na měšťanské škole. Měl pověst výborného pedagoga.

Jan Renner
Jan Renner


V roce 1904, po příchodu do Rakovníka, se Renner začal zajímat o rakovnické muzeum a archív. Městské muzeum chátralo po odchodu Františka Krause, o archívní materiály se už od roku 1873 nikdo nestaral. Renner se stal novým správcem sbírek a na dlouhá léta je rakovnické muzeum nerozlučně spjato s jeho jménem. Práce se sbírkami jej přivedla ke studiu literatury o starožitnostech, o konzervování a restaurování předmětů, v souvislosti s péčí o archív se začal zabývat pomocnými vědami historickými. Mnoho času věnoval přestěhování muzea z chlapecké školy do 3 místností v městské Spořitelně. Bylo třeba zaplnit místnosti a skříně novými exponáty.
Záhy se projevil fakt, že k efektivnějšímu fungování muzea bude zapotřebí zapojit širší veřejnost. To vedlo k myšlence založit muzejní spolek, což se roku 1911 s dalšími zájemci podařilo uskutečnit. Jan Renner pak zastával funkci jednatele spolku celých 27 let. Zároveň od roku 1912, kdy začal vycházet Věstník muzejního spolku, zastával funkci redaktora jmenovaného periodika až do roku 1938, kdy byl zvolen nový redakční výbor. V uvedených letech pak najdeme ve Věstníku úctyhodný počet obsáhlých i kratších statí z oblastí Rennerova zájmu – historie, národopisu i archeologie. Renner se během působení v muzeu zasloužil o rozhojnění fondů díky působení na veřejnost i vlastním národopisným sběrům a archeologickým výzkumům přímo v terénu. Ohromný kus práce vykonal při ochraně sbírek během 1. světové války, kdy bylo muzeum roztroušeno na mnoha místech, i při nové instalaci v upravené Petrovcově vile. Dlužno poznamenat, že některé dobře míněné rady ohledně uspořádání sbírek, chápal Jan Renner jako neoprávněnou kritiku a nevděk. Konflikty se projevily především během stěhování sbírek do nové budovy na „Staré poště“ a zasáhly i do redigování Věstníku. Rennerovo pojetí muzejní práce se jeho odpůrcům (hudební kritik J.Bartoš, ředitel městských úřadů J.Šubert, K.Spalová) jevilo jako staromilské a nemoderní. To ovšem nijak nesnižuje objem práce, kterou Jan Renner s opravdovou láskou pro rakovnické muzeum vykonal. Ve srovnání s Dr.Kamilou Spalovou je jeho přístup pochopitelně méně erudovaný, ale z praktické stránky je jeho odkaz daleko hmatatelnější.

Jan Renner v městském archívu
Jan Renner v městském archívu


Rennerovy statě nevycházely jen ve Věstníku muzejního spolku, některé obsáhlejší práce vyšly samostatně a jsou dodnes v odborných kruzích kladně hodnoceny: Rakovník XIX.století, Rakovník, Stručný popis politického a školního okresu rakovnického, Nejstarší kronika královského města Rakovníka, Knihy černé královského města Rakovníka, Průvodce Rakovnickem a Křivoklátskem, Rakovník stavebního rozmachu 16.století, Historie a soupis archívu král.města Rakovníka, Pečetidla a pečeti, znak královského města Rakovníka, Rakovnicko a Křivoklátsko v pověstech, Historie městského muzea a průvodce jeho sbírkami, Kamenné památky, Hřbitovní kostel Nějsvětější Trojice, Rakovnicko v době předhistorické, Dějiny řádu karmelitánského v Rakovníce, Mariánské sousoší v Rakovníce a další.
V roce 1940 Renner předložil rezignaci na funkci správce muzea a po dalších sporech v roce 1945 se věnoval se pouze archívu v Petrovcově vile. V osobním životě Renner zažil mnohá zklamání, muzejní spolek a muzejní sbírky opustil po letech práce s pocitem křivdy a jistě jej zasáhly i politické události. To vše pak pravděpodobně přispělo k jeho dobrovolnému odchodu v roce 1959.