Muzea a expoziceRakovník OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ AKTUALITY HISTORIE MUZEA HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA EXPOZICE VYSOKÁ BRÁNA PRAŽSKÁ BRÁNA ARCHIV VÝSTAV GALERIE SAMSON CAFÉE KNIHOVNA A BADATELNA PRAVIDELNÉ AKCE PROGRAMY PRO ŠKOLY PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ KAVÁRNA A KOLONIÁL 2016 - ROK ZIKMUNDA WINTRA Lány OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie Muzea T.G.M. Expozice Pamětní síň Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže Pravidelné akce Archív výstav a akcí Nabídka pro školy Obec Lány Zámek Lány Lánská obora Prodej publikací, upomínkových a dárkových předmětů Family Point Recepty na oblíbená jídla T.G.Masaryka Výstava Historie činnosti dětí a mládeže v Německém červeném kříži od roku 1926 Nové Strašecí OTEVÍRACÍ DOBA AKTUALITY HISTORIE MUZEA EXPOZICE PRAVIDELNÉ AKCE MUZEA NABÍDKA PRO ŠKOLY ARCHIV VÝSTAV A AKCÍ MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ KNIHOVNA A BADATELNA PRODEJ DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ SOUTĚŽ O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA Vystavení originálu opukové keltské hlavy, 20.5.2011 Den s Kelty 2014 Jesenice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY AKTUALITY Historie muzea Expozice Pravidelné akce muzea TIPY NA VÝLET Nabídka pro školy ARCHIV AKCÍ A VÝSTAV PRODEJ PUBLIKACÍ, DÁRKOVÝCH A UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ OSOBNOSTI JESENICKA Skryje Otevírací doba, vstupné, kontakty Historie muzea Expozice Pravidelné akce Nabídka pro školy Geologové z celého světa se sešli ve Skryjích Nezabudice OTEVÍRACÍ DOBA, VSTUPNÉ, KONTAKTY Historie Pamětní síně Jaroslava Fraňka v Nezabudicích Rozvědčík Jaroslav Franěk
Další informaceOrganizační struktura Vedení muzea a hospodářsko-správní oddělení Oddělení historie a společenských věd Archeologické oddělení Oddělení přírodních věd Oddělení informací a knihovna Průvodci Kavárenský provoz Prodej publikací a zboží Výroční zprávy Muzea T. G. M. Rakovník Archeologická památková péče Muzejní spolek Historie Skupina historie vojenského letectví Současnost Věstníky Muzejního spolku Osobnosti Věstník 1/1912 Masarykova společnost Občanské sdružení pro podporování Muzea TGM v Lánech Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech Zájezd do Bad Schandau Záchranná stanice Aves v Kladně
OsobnostiTomáš Garrigue Masaryk Joachim Barrande Jan Renner Zikmund Winter

HISTORIE MĚSTA RAKOVNÍKA

V blízkosti staré obchodní cesty vznikla trhová osada, která se stala ekonomickým centrem oblasti. První (sporné) zprávy o Rakovníku pocházejí z roku 1119. Tehdy dal údajně panovník Vladislav I. obehnat valy a opevnit krystalizační jádro města - kostel s nejbližším okolím.

Ve 13.století je Rakovník jmenován jako sídlo krajského soudu. Ve druhé polovině 13.století za vlády krále Václava II. byl Rakovník povýšen na město. Ačkoliv Rakovník získal řadu privilegií (od krále Jana Lucemburského a Vladislava II.Jagellonského), nadále zůstal pod správou hradu Křivoklátu. V roce 1482 bylo městu uděleno právo znaku (velký bílý štítek s rakem na modrém poli mezi dvěma věžemi s otevřenou branou a zavěšenou mříží, nahoře vladislavská koruna).

Plné výsady královského města získává Rakovník až za vlády císaře Rudolfa II. v roce 1588. 16.století bylo obdobím vrcholného rozkvětu, rozvíjela se vzdělanost měšťanů, město vzkvétalo i po stavební stránce - budovala se kamenná opevnění s branami, dostavěn byl chrám sv.Bartoloměje, kostel Nejsvětější Trojice, stavěly se měšťanské domy.

Rozvoj přerušila třicetiletá válka. Na jejím počátku se v blízkosti Rakovníka odehrála srážka nepřátelských vojsk těsně předcházející bělohorské bitvě. Během dlouhých válek byl Rakovník několikrát vypleněn, koncem 17.století bylo město téměř vylidněno. V průběhu 18.století se město zvolna vzmáhalo, udělená privilegia zajišťovala hospodářský rozvoj a obyvatelům větší osobní svobodu. Rozvíjela se cechovně organizovaná výroba a obchod.

Kulturní a společenský život se pozvolna rozvíjel v 19.století. V roce 1833 byla založena rakovnická reálka (jedna z nejstarších škol tohoto typu v Čechách), vznikla řada spolků, bylo založeno muzeum. Na přelomu 19.a 20.století se rozvíjí novodobý průmysl. Město se může pochlubit řadou stavebních památek - radnice, mariánský sloup se sochou Panny Marie Svatohorské, renesanční domy na 400 metrů dlouhém náměstí, Pražská a Vysoká brána, chrám sv.Bartoloměje s přilehlou zvonicí, hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice, kaple sv.Rocha, hřbitovní dřevěná zvonice, kostelík sv.Jiljí s poustevnou, židovská synagoga (sídlo Rabasovy galerie), budova reálky (gymnázium Z.Wintra) a barokní budova Muzea T. G. M. Rakovník.